کلیدواژه : قاسم نوده فراهانی

برنامه‌های حمایتی از اصناف آسیب پذیر در ایام کرونا ­

13فروردین

ارائه گزارش خسارات صنوف مختلف از کرونا توسط اتحادیه‌ها

رئیس اتاق اصناف تهران از ارائه گزارش کارشناسی اتحادیه ها در خصوص میزان خسارت صنف خود به دلیل تعطیلی مغازه ها تا...