کلیدواژه : خودپرداز

اختراع سیستم ضدعفونی کننده خودپرداز به وسیله پژوهشگر اردبیلی

31اردیبهشت

تکذیب افزایش سقف برداشت از خودپرداز بانک‌ها

سقف برداشت از خودپرداز بانک‌ها تغییر نیافته است.