آرشیو مطالب :

آمادگی پست بانک برای ورود به بورس و چاپ برگه های سهام

 محمود افضلی مدیر عامل پست بانک ایران در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت :همه وظایف پست بانک در راستای انجام خصوصی سازی انجام و برگه های سهام این بانک نیز به چاپ رسیده است .
مدیر عامل پست بانک ایران در خصوص اقدامات صورت گرفته برای ورود این بانک به بازار سرمایه گفت:  اصلاح ساختارها و همچنین شفاف سازی درتمامی امور بانک از جمله اقداماتی بود  که در راستای بند «ج» اصل 44 قانون اساسی اجرایی شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، اساسنامه پست بانک ایران به اساسنامه سهامی عام تبدیل و پس از تایید مجمع عمومی بانک، اواخر بهار سال جاری نیز به تایید سازمان بورس اوراق بهادار رسید.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی حساب های این بانک شفاف و روشن شده و برای ورود به بورس هیچ مشکلی نداریم .
افضلی افزود :پس از ارائه صورتهای مالی  به سازمان بورس و  تایید این صورتهای مالی از سوی  سازمان حسابرسی ، سهام پست بانک در بورس عرضه می شود .
گفتنی است پست بانک ایران از جمله بانک هایی است که طبق اصل 44 قانون اساسی باید به بخش خصوصی واگذار شود از این رو  برای عرضه اولیه ابتدا باید پنج  درصد از سهام این بانک باید در بور س عرضه شود که به گفته معاون سازمان خصوصی سازی این کار به زودی صورت می گیرد .
182/11

23تیر

آمادگی پست بانک برای ورود به بورس و چاپ برگه های سهام

 محمود افضلی مدیر عامل پست بانک ایران در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت :همه وظایف پست بانک در...

23تیر

آمادگی پست بانک برای ورود به بورس و چاپ برگه های سهام

 محمود افضلی مدیر عامل پست بانک ایران در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت :همه وظایف پست بانک در...

23تیر

آمادگی پست بانک برای ورود به بورس و چاپ برگه های سهام

 محمود افضلی مدیر عامل پست بانک ایران در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت :همه وظایف پست بانک در...

23تیر

آمادگی پست بانک برای ورود به بورس و چاپ برگه های سهام

 محمود افضلی مدیر عامل پست بانک ایران در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت :همه وظایف پست بانک در...

23تیر

آمادگی پست بانک برای ورود به بورس و چاپ برگه های سهام

 محمود افضلی مدیر عامل پست بانک ایران در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت :همه وظایف پست بانک در...

23تیر

آمادگی پست بانک برای ورود به بورس و چاپ برگه های سهام

 محمود افضلی مدیر عامل پست بانک ایران در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت :همه وظایف پست بانک در...

23تیر

آمادگی پست بانک برای ورود به بورس و چاپ برگه های سهام

 محمود افضلی مدیر عامل پست بانک ایران در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت :همه وظایف پست بانک در...

23تیر

آمادگی پست بانک برای ورود به بورس و چاپ برگه های سهام

 محمود افضلی مدیر عامل پست بانک ایران در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت :همه وظایف پست بانک در...

23تیر

آمادگی پست بانک برای ورود به بورس و چاپ برگه های سهام

 محمود افضلی مدیر عامل پست بانک ایران در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت :همه وظایف پست بانک در...

23تیر

آمادگی پست بانک برای ورود به بورس و چاپ برگه های سهام

 محمود افضلی مدیر عامل پست بانک ایران در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت :همه وظایف پست بانک در...

23تیر

آمادگی پست بانک برای ورود به بورس و چاپ برگه های سهام

 محمود افضلی مدیر عامل پست بانک ایران در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت :همه وظایف پست بانک در...

23تیر

آمادگی پست بانک برای ورود به بورس و چاپ برگه های سهام

 محمود افضلی مدیر عامل پست بانک ایران در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت :همه وظایف پست بانک در...

23تیر

آمادگی پست بانک برای ورود به بورس و چاپ برگه های سهام

 محمود افضلی مدیر عامل پست بانک ایران در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت :همه وظایف پست بانک در...

23تیر

آمادگی پست بانک برای ورود به بورس و چاپ برگه های سهام

 محمود افضلی مدیر عامل پست بانک ایران در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت :همه وظایف پست بانک در...

23تیر

آمادگی پست بانک برای ورود به بورس و چاپ برگه های سهام

 محمود افضلی مدیر عامل پست بانک ایران در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت :همه وظایف پست بانک در...

23تیر

آمادگی پست بانک برای ورود به بورس و چاپ برگه های سهام

 محمود افضلی مدیر عامل پست بانک ایران در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت :همه وظایف پست بانک در...