اتمام حجت ناشر روزنامه La Presse با کارمندانش

موبنا- روز پنجشنبه ناشر روزنامه فرانسوی زبان La Presse با کارمندانش برای ادامه کار اتمام حجت کرد.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ناشر دومین روزنامه بزرگ کانادایی فرانسوی زبان La Presse اعلام کرد که به طور موقت روزنامه را تعطیل می کند تا کارمندان آن توافق خود مبنی بر کاهش دستمزدشان را تا پیش از ماه دسامبر اعلام کنند.
ناشر این روزنامه اعلام کرد در صورت توافق کارمندان برای کاهش دستمزد و حقوقشان به سختی کار نشر روزنامه را ادامه خواهد داد.
این روزنامه که یکصد و بیست و پنجمین سالگرد خود را در ماه  اکتبر جشن گرفت از کارمندان خود خواست که به یک توافق دسته جمعی برای کاهش هزینه های بخش چاپی روزنامه برسند.
در کانادا هم همانند سایر کشورها بخش تبلیغات روزنامه برای درآمد زایی با مشکل مواجه شده است و خوانندگان هم از روزنامه های سنتی به سوی اخبار آنلاین رایگان رویگردان شده اند.
135/19