حضور تامین تله کام در اپراتور سوم بستگی به شرایط این پروژه دارد

موبنا- حضور تامین تله کام در اپراتور سوم به شرایط فعالیت این پروژه بستگی خواهد داشت.

یک مقام مسئول درشرکت تامین تله کام درگفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا اظهارداشت: درحال حاضرتامین تله کام هیچ پیشنهاد رسمی مبنی برحضوردرپروژه اپراتورسوم دریافت کرده است.
وی با بیان اینکه تامین تله کام پیش ازاین قصد فعالیت در پروژه اپراتور سوم را داشته ،گفت:حضوردر پروژه اپراتورسوم یک حرکت استراتزیک  محسوب شده  وموضوعی ارزشمند است .
این مقام مسئول گفت: برای حضور تامین تله کام درپروژه اپراتورسوم، باید وضعیت اپراتوربررسی شود که آیا برای تعیین برنده نهایی تجدید مزایده صورت می گیرد و یا اینکه ازروش دیگری مشخص خواهد شد.
به گزارش موبنا رئیس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرده بود که دولت درنظر دارد با تأمین اجتماعی به عنوان شریک داخلی اتصالات بدون شریک خارجی قرارداد اپراتور سوم را منعقد کند.
با توجه به اینکه برنده اول مزایده اپراتورسوم شرکت اماراتی اتصالات و تأمین اجتماعی به عنوان شریک داخلی این پروژه بوده و به دلیل اینکه این دو شرکت داخلی و خارجی بنا به دلایلی نتوانستند با یکدیگر کار کنند، به تأمین اجتماعی این اجازه داده می‌شود که بر اساس تعهدات اولیه خود پیمانکاری اپراتور سوم را بپذیرد.
پیش از این رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده بود که بهترین حالت با توجه به شرایط فعلی این است که شرکت‌های داخلی برای اپراتور سوم عهده دار این پروژه باشند .
117/20