همراه اول برای ارسال 100 میلیون پیامک در ماه، مزایده برگزار می کند

موبنا-شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ارائه خدمت ارسال ماهانه 100 میلیون پیامک را در چهار گروه پیشنهادی از طریق برگزاری مزایده عمومی دو مرحله ایی و طی مراحل قانونی به مدت دو سال به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند.

به گزارش موبنا، این شرکت اعلام کرد داوطلبان می توانند با در دست داشتن معرفی نامه از شرکت متبوع از تاریخ نشر آگاهی لغایت 14/6/88 به دبیرخانه اداره کل تدارکاتی شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) مراجعه و پس از دریافت معرفینامه مبلغ 000ر100 ریال (یکصد هزار ریال ) به حساب شماره 2174769006006شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) بانک ملی شعبه پردیس کد 1201 واریز و با ارائه رسید بانکی اسناد مزایده را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مذکور را مهر و امضاء کرده و تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 24/6/88 به نشانی فوق الذکر تسلیم و رسید دریافت نمایند.کمیسیون معاملات در تاریخ 25/6/88 رأس ساعت 10 صبح در طبقه دهم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مزایده باید به صورت ضمانتنامه بانکی و یا نقداً به حساب سیبا شماره 2174769005008 شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) نزد بانک ملی شعبه پردیس واریز شود سایر موارد در اسناد مزایده درج شده است.
20