رئیس کمیته مخابرات مجلس خبر داد:

احتمال واگذاری اپراتور سوم تلفن همراه به شرکت داخلی ” تامین “

موبنا- رئیس کمیته مخابرات مجلس از ارایه پیشنهاد واگذاری پروژه اپراتور سوم تلفن همراه به یکی از شرکت های برنده مزایده (تامین وابسته به تامین اجتماعی) توسط دولت خبر داد.

علی مطهری در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا درباره ساماندهی وضعیت اپراتور سوم نلفن همراه اظهار داشت: تجدید مزایده با شرط حذف الزام حضور شریک خارجی  اتفاق نظر نمایندگان مجلس در خصوص این پروژه است.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد تنها راه حل برای ساماندهی وضعیت اپراتورسوم نیست ، گفت: دولت در زمینه تصمیمگیری اپراتور سوم مختار است.
وی تصریح کرد: تجدید مزایده و یا اینکه با ترک تشریفات پروژه اپراتورسوم و واگذاری این اپراتور به یکی ازشرکت های برنده مزایده ازدیگر راه حل های پیشنهادی برای اپراتور سوم تلفن همراه کشورخواهد بود.
مطهری ادامه داد: واگذاری اپراتور سوم به یکی برنده های قبلی مشکلی ندارد و باید ضوابط قانونی این پروژه  بررسی شود.
رئیس کمیته مخابرات تصریح کرد: در حال حاضر  شرکت های برنده، آمادگی خود رابرای حضور دراین پروژه بدون شریک خارجی اعلام کرده اند.
به گزارش موبنا با انجام مزایده اپراتور سوم در دی ماه سال 87 ، کنسرسیوم تامین اتصالات به عنوان برنده این پروژه شناخته شد. اما در 20 اردیبهشت ماه 88این کنسرسیوم به دلیل عدم انجام تعهدات خود از پروژه کنار زده شد و وزارت ارتباطات مذاکره با برنده دوم مزایده – کنسرسیوم زین ایران – را آغاز کرد. اما این کنسرسیوم هم دعوت ایران را پس زد و هم اکنون پروژه اپراتور سوم که قرار بود در تابستان امسال سیمکارت های خود را به بازار عرضه کند، در ابهام بسر می برد .
117/20