فیضی خبر داد:

پیش شرط های عرضه بلوکی سهام مخابرات محقق شد

موبنا- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: شش پیش شرط هیات پذیرش اوراق بهادار برای عرضه بلوکی سهام شرکت مخابرات محقق شده است.

صابر فیضی در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا با اشاره به شش پیش شرط هیات پذیرش اوراق بهاداربرای عرضه سهام عمده مخابرات اظهار داشت: استعلام از سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی درباره  مجوز انتقال مزبور موضوع بند8-2-5 پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران و استعلام از سازمان حسابرسی در خصوص بند(9) گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1387 دردریافت اطلاعات تفصیلی از جمله پیش شرطه ای عرضه عمده سهام مخابرات تعیین شد.
وی ادامه داد: همچنین استعلام تاثیراین واگذاری دروضعیت مالی آتی شرکت مخابرات ایران ازمدیریت آن شرکت و استعلام اینکه آیا واگذاری مزبور تاثیری برپروانه فعالیت شرکت دارد یا خیر از دیگرپیش شرط ها اعلام شده است.
فیضی افزود: بررسی تاثیرقانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی وتشکیل شورای رقابت بر چشم انداز فعالیت شرکت و عرضه عمده مزبوربرتغییر مالکیت شرکت و استعلام آن ازمدیریت شرکت مخابرات ایران و انعقاد قرداد مربوط به ماده 37 دستور العمل پذیرش اوراق بهادار شرکت سپرده گذاری مرکزی و اوراق بهادار و تسویه وجوه  دو پیش شرط دیگری است که هیات پذیرش اوراق بهادار برای عرضه عمده سهام مخابرات در نظرگرفته است.
مدیرعامل شرکت مخابرات با استناد به ماده 9 دستور العمل پذیرش اوراق بهادار، ادامه داد: هرگونه انتقال به استثنای انتقالات قهری نسبت به بیش از 50 درصد سهام متعلق به سهامداران عمده قبل از پایان سال دوم پذیرش به اظهار نظر کتبی بورس و موافقت هیات مذیرش منوط است.
فیضی افزود: این اطلاعات وپیش شرط ها تنها مربوط به شرکت مخابرات نبوده و شامل این شرکت ، سازمان خصوصی سازی و بورس نیز است.
وی افزود: این اطلاعات آماده بوده و در جریان طبیعی ارسال به  بورس قرار دارد.
به گزارش موبنا هیات پذیرش اوراق بهادار درجلسه اخیر خود اعلام کرد که عرضه عمده (بیش از 50 درصد) مخابرات  به تحقق شش اقدام و انعکاس نتایج  آن به بازار منوط است.
117/20