ایسنا :

محققان دانشگاه شریف موفق به ابداع روش‌های افزایش بازده شبکه‌ها شدند

پژوهشگران دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف موفق به ارائه روش هایی نوین برای کاهش ترافیک شبکه های نظیر به نظیر شدند که می تواند سبب کارایی جست‌وجو در این شبکه ها شود.

دکتر حبیب رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار پایان‌نامه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با بیان این مطلب گفت: این روش علاوه بر این که نیاز به سرمایه گذاری در زمینه زیر ساخت‌ها را کاهش می دهد، امکان ارائه خدمات اینترنتی با کیفیت بیشتر را برای کاربران فراهم می‌کند.
وی افزود: در این طرح مساله کارایی جست‌وجو در شبکه های نظیر به نظیر مورد مطالعه قرار گرفته است و تلاش شده روش های جدیدی برای جست‌وجوی کاراتر در این شبکه ها فراهم شود.
پژوهشگر دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: برای مقابله با این ترافیک سنگین دو راهبرد دنبال می شود. در راهبرد اول تلاش جهت ممانعت از فعالیت این شبکه ها به دلیل ایجاد ترافیک زیاد آنهاست، زیرا به عنوان مثال تا70 درصد ترافیک شبکه ها را در امریکای شمالی شبکه های نظیر به نظیر موجب می شوند، ضمن این که بیش از 80 درصد ترافیک مربوط به آپ‌لودها مربوط به این شبکه هاست.
وی اظهار داشت: در این راستا تحقیقات زیادی در حال انجام است که بتواند میان ترافیک شبکه های نظیر به نظیر و سایر کاربردها تمایز قائل شد و جلوی ترافیک شبکه های نظیر به نظیر را گرفت. هر چند این روش ترافیک شبکه را کم می کند ولی کاربران را از مزایای شبکه های نظیر به نظیر که امروزه زیرساخت بسیاری از کاربردها هستند، محروم می نماید.
دانش آموخته مقطع دکتری دانشگاه صنعتی شریف راهبرد دوم را بهینه سازی این شبکه ها دانست و افزود: هدف از این راهبرد کم کردن ترافیک شبکه های نظیر به نظیر در عین استفاده مطلوب از آنها است. بر همین اساس و به منظور بهینه سازی این شبکه ها ما دو راهکار را مورد استفاده قرار دادیم و بر اساس آن یک روش ترکیبی ارائه شد.
وی در ادامه گفت: در رویکرد اول با استفاده از یک آنتولوژی مشترک، مسیریابی درخواست های جستجو را به صورت معنایی انجام شد، سپس با فراهم نمودن امکان دادن درخواست های مبتنی بر معنا، کارایی جستجو را به میزان قابل توجهی افزایش دادیم که بخشی از این کارایی مربوط به ترافیک ایجاد شده توسط این شبکه ها است.
این پژوهشگر به رویکرد دوم اشاره کرد و اظهار داشت: در این مرحله به تطابق بین لایه روگستر و شبکه زیرین در شبکه های نظیر به نظیر پرداخته، سپس بر اساس یک شاخص ریاضی به طراحی یک الگوریتم برای بهبود کارایی جستجو از طریق افزایش میزان بهره وری از شبکه زیرین برای شبکه های غیرساخت یافته و یک الگوریتم برای بهبود کارایی دسته ای از شبکه های ساخت یافته مبادرت شده است.
رستمی در ادامه گفت: در نهایت با ارائه روشی ترکیبی بر اساس به کارگیری همزمان هر دو رویکرد در شبکه های نظیر به نظیر، روشی تکامل یافته جهت در راستای بهبود کارایی شبکه های نظیر به نظیر به ویژه جستجو در این شبکه ها ارائه شد.
وی ادامه داد: بر این اساس علاوه بر کاهش هزینه های شبکه ها در این روش، نتایج آزمایش های شبیه سازی شده نشان می دهد که این روش به نحو چشمگیری کارایی این شبکه ها را بهبود می بخشد و باعث کاهش ترافیک در این شبکه ها می‌شود.
به گزارش ایسنا، رستمی در ادامه به مشخصه های شبکه های نظیر به نظیر اشاره کرد و اظهار داشت: این شبکه ها بستری برای تبادل متقارن میان کاربران است، که مهم ترین موضوع در آن فراهم آمدن امکانات به منظور جستجو برای کاربران است، به گونه ای که هر کاربر بتواند منابع مجاز کاربران دیگر را جستجو کرده و به آنها دسترسی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این که در شبکه های نظیر به نظیر سرور مرکزی وجود ندارد، از این رو نظیرها باید بتوانند به صورت غیر متمرکز با هم همکاری کنند تا توزیع شبکه به طور متناسب اتفاق بیافتد.
رستمی اضافه کرد: به مقالات منتشره ما علاوه بر مقالات مجلات و کنفرانس های معتبر بین المللی، در دو کتاب تخصصی منتشر شده نیز ارجاع شده است.
گفتنی است، این طرح در قالب یک رساله دکتری در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف به راهنمایی دکتر جعفر حبیبی به انجام رسیده است.