با عرضه تجهیزات مخابراتی توسط شرکتهای خارجی

اپراتورهای تلفن همراه به شرکت های خارجی وابسته می شوند

موبنا – مدیرعامل کاوش کام آسیا گفت: شرکت های خارجی با عرضه تجهیزات مخابراتی ،اپراتورهای تلفن همراه کشوررا به خود وابسته می کنند.

علی فتوت احمدی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه در راستای  بهینه سازی شبکه حدود هشت شرکت ایرانی فعال وجوددارد،اظهار داشت: اپراتورها تلفن همراه باید برای نصب ،راه اندازی وبهینه سازی شبکه خود و رقابت با یکدیگراز تجهیزات بومی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه نباید بهینه سازی شبکه را به شرکت های خارجی واگذارکرد، ادامه داد:شرکت های خارجی به منظوروابسته کردن اپراتورهای تلفن همراه ، تجهیزات مخابراتی را در اختیارآنها قرارمی دهند.
 فتوت احمدی گفت: با عقد قرارداد اپراتورها با پیمانکاران داخلی، ازپرداخت مبالغ هنگفت به شرکت های خارجی جلوگیری می شود.
گفتنی است شرکت کاوشکام آسیا  یکی از پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیاربرای نصب شش میلیون تجهیزات  تلفن همراه بود.
117/