عضو هات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران خبرداد:

ارائه سرویس موبایل پیمنت در سال جاری

موبنا- عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیارازعرضه سرویس موبایل پیمنت (پرداخت از طریق تلفن همراه)این اپراتور به صورت محدود درسال جاری خبرداد.

حمیدرضا نیکوفر درگفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا سرویس موبایل پیمنت را جزوسرویس های پیچیده تلفن همراه دانست و اظهار داشت:عرضه این سرویس تلفن همراه در بازار به سختی صورت می گیرد.
وی با اشاره به اینکه سرویس موبایل پیمت همراه اول در حال توسعه است، گفت: این نوع سرویس نیازمند تست ومدل های گونا گون بوده ورگولاتورهای بانک های مرکزی و دیگر بانک ها در گیر این پروژه هستند.
وی با بیان اینکه درحال حاضرهمراه اول در خصوص ارائه این سرویس خود با هیچ کدام ازبانک های قرارداد منعقد نکرده است ، گفت: شرکت ارتباطات سیارپس ازاخذ نتیجه مثبت ازتست این سرویس با برخی با بانک های  خصوصی و دولتی قرارداد منعقد می کند.
نیکوفر افزود: همراه اول قصد دارد برای ارائه این سرویس  بهترین مدل را که قابل اجرا است دردستورکار خود قرار دهد.
117/20