تبلیغات نادرست شرکت ها را متضرر می کند

موبنا- هانیه حبیبی- یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار، تبلیغات است. امروزه ثابت شده که در شرایط رقابتی و پیچیده بازار، موفقیت یا شکست بسیاری از سازمان ها و بنگاه ها تا حدودی درگرو فعالیت های تبلیغاتی آنهاست.

در کشورهای توسعه یافته تبلیغات به صورت یک سیستم منظم و با اصول در آمده است .اما درکشورما تا کنون جایگاه آگهی های تجاری و نوع آن به صورتی که باجامعه سازگاری داشته باشد، مشخص نشده و چارچوب خاص برای آن تعیین نشده است.به همین دلیل برخی تبلیغات ممکن است آن تاثیری را که در کشورهای توسعه یافته دارد ،درکشور ما به همراه نداشته و به جای تاثیرات مثبت،سو ظن مشتری را بر می انگیزد.
ازورود اپراتور دوم به کشور تبلیغات در حوزه مخابراتی به شکل دیگری نمود پیدا کرده است. تبلیغات گسترده وبی انتهای  این اپراتور دربسیاری ازرسانه های دیداری و شنیداری بدون شک بسیاری از افرادرا به سوی خود جلب کرده است. این اپراتورازطریق شیوه های مختلف تبلیغاتی قصد فروش بیشتر سیمکارت‌های خود را دارد. اما این اقدام در برخی موارد منجر به بی‌اعتمادی مخاطبان شده است.
در برخی مواقع شاهد هستیم که تبلیغات با واقعیت همخوان نیست به عنوان مثال آگهی  شارژ شگفت انگیز که بدون ذکر تاریخ مصرف استفاده تبلیغ می شد ، پس از اطلاع رسانی رسانه ها تا حدودی  سامان یافت.اما   فضای بی اعتمادی ایجادکرد.
اگرچه تبلیغات در شرایط روز بازاربه  امری ضروری و اجتناب ناپذیرتبدیل شده ،اما صحت در پیام های تبلیغاتی امری است که باید در اولویت کاری اپراتورها قرار گیرد.درغیر اینصورت پخش این گونه تبلغات به غیر از تجاوز به حقوق افراد معنی دیگر پیدا نمی کند.
جزاپراتورهای تلفن همراه که  باید ملزم به رعایت  چارچوب اخلاقی در تبلیغات تجاری باشند ، لازم است صدا و سیما ونهادها وسازمان های مسول برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده ازاین طریق ، تدابیرویژه ای را در دستور کار خودقراردهند تا،حقوق  کاربران تلفن همراه  موردحمایت قرار گیرد وآنها با اعتماد به تبلیغات بتوانند سیمکارت مورد نظر خودرا انتخاب ومورداستفاده قرار دهند.      
117/20