“کنفرانس ملی دولت همراه” برگزار می شود

موبنا- "کنفرانس ملی دولت همراه" با اهداف گسترش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات آبان ماه در مشهد مقدس برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، این کنفرانس با همراهی و مدیریت علمی اساتید دانشگاه های معتبر،مشارکت و همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ها و موسسات وابسته برگزارمی شود.
اولین “کنفرانس ملی دولت همراه” به منظور شناسایی ارائه دهندگان برتردرارائه خدمات محتوایی و سرویس های ارزش افزوده تلفن همراه ، معرفی فرصت های جدید شغلی و نوآوریهادر حوزه خدمات فناوری تلفن  همراه  درآبان ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار می شود.
آشنایی با جدیدترین یافته ها ونظرات علمی و تخصصی در خصوص خدمات ارزش افزوده تلفن همراه و شناسایی سازمانهای موفق در ارائه تولید خدمات محتوایی در بکارگیری حداکثری قابلیت های تلفن همراه از اهداف اصلی کنفرانس است.
همچنین تبادل تجارب و آزموده ها و ارائه راهکارهای راهبردی در بهره وری از خدمات محتوایی تلفن همراه و بومی سازی محتوای خدمات تلفن همراه  و معرفی فرصت های شغلی جدید درحوزه خدمات مجازی از دیگر اهداف این کنفرانس به حساب می آید.
به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون اهداف و محورهای کنفرانس ، اولین جلسه شورای سیاستگذاری در تاریخ بیست و ششم  مرداد ماه برگزار شد.
117/20