همراه اول ماهانه بطور متوسط 150میلیارد تومان درآمد دارد

موبنا- مدیر عامل شرکت کاوش کام آسیا با اشاره به درآمد متوسط ماهانه 150میلیارد تومانی همراه اول گفت: این اپراتور از پنج سال گذشته تا کنون کمتر از پنج میلیارد تومان بابت نوسازی شبکه هزینه کرده است.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا “فتوت احمدی” در همایش تلفن همراه چالش ها و چشم  اندازها ، اظهار داشت: همراه اول در حدود 31 میلیون مشترک دارد که با وجود درآمد ماهانه 50 میلیارد تومانی، این اپراتور هزینه چندانی درجهت نوسازی شبکه خود نکرده است.

وی با اشاره به رقابت پذیری کیفیت و کاهش زمان Down Time تصریح کرد: استفاده از تعداد پیمانکار تایید صلاحیت شده وتامین و بکارگیری تیم های حرفه ای می تواند به این امر کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: بهینه سازی، کاری دائمی و پیوسته است،قیمت های صحیح و قراردادهای با تداوم با شرکت های توانمند داخلی پرحاصل بود و ما را بی نیاز به قراردادهای پرهزینه با پیمانکاران خارجی می کند.

وی با اشاره به نگهداری شبکه تصریح کرد: نگهداری شبکه فقط با تامین و نگهداری پیمانکاران تائید صلاحیت شده امکان پذیر است.

احمدی ادامه داد: با وارد شدن اپراتور سوم به بازار و فزایش تعداد مشترکان باید به حفظ و نگهداری تعداد مشترکان پرداخت.

وی استفاده از تجهیزات بوی، نصب، راه اندازی، بهینه سازی و نگهداری را از جمله عواملی دانست که اپراتورهای تلفن همراه باید در زمینه رقابت پذیری در نظر بگیرند.
117/20