میانگین بهای انواع سیم کارت

موبنا - گزارش موبنا از میانگین بهای انواع سیمکارت در روز سه شنبه در پنج منطقه تهران

قیمت ها به هزار تومان است.

    کد انواع سیم کارت

صفر

کارکرده

خرید

فروش

خرید

فروش

کد یک

490

525

کد دو

540

560

320

360

کد سه

440

460

300

310

کد چهار

320

350

230

235

کد پنج

320

330

225

230

کد شش

315

325

215

220

کد هفت

295

320

205

210

کد هشت

290

300

185

195

کد نه (اعتباری دولتی ) 

22

30

متغیر

 ( بسته به میزان

شارژ )

متغیر ( بسته به میزان شارژ )

تالیا

10

12

متغیر

 ( بسته به میزان

شارژ )

متغیر ( بسته به میزان شارژ )

ایرانسل

119

120

80

90

ایرانسل (اعتباری )

6

7

متغیر

 ( بسته به میزان

شارژ )

متغیر

 ( بسته به میزان

شارژ )