7 خدمت الکترونیکی از طریق پرتال دفاتر ارتباطی ارائه می شود

موبنا- عضوهیات مدیره دفاتر خدمات ارتباطی ، از ارائه هفت خدمت الکترونیکی ازطریق پرتال کانون سراسری دفاتر خدمات ارتباطی خبر داد.

زهیرطیب در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهارداشت: کارگروهی تشکیل شده که موظف به رصد خدمات الکترونیکی دستگاه های دولتی وغیردولتی است، تا درصورت امکان، این دسته خدمات از طریق دفاتر خدمات ارتباطی ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون سه خدمت جدید به صورت پایلوت به سایر خدمات الکترونیکی دفاتر خدمات ارتباطی اضافه شده، دریافت اسناد حقوقی و قضایی اداره دادگستری کل استان تهران ازطریق پرتال کانون را از جمله یکی ازاین خدمات معرفی کرد.
طیب افزود: انواع درخواست های حقوقی وقضایی در سایت دفاتر موجود است و افراد با مراجعه به آن ، می توانند این خدمت را دریافت کنند.
وی ثبت شرکت های تعاونی از طریق سایت دفاترخدمات ارتباطی را از دیگر خدمات جدید دفاتر معرفی کرد و گفت: لینک مربوطه به این خدمت در سایت دفاترخدمات ارتباطی ایجاد شده و تمامی مراحل ثبت شرکت ها از طریق این لینک امکان پذیراست.
وی افزود:همچنین دریافت ویزای الکترونیکی از طریق سایت دفاترخدمات ارتباطی امکان پذیر شده است و آن دسته از دفاتری که مهارت حقوقی لازم و تسلط به زبان خارجی دارند، این خدمت را ارائه می دهند.
117/20