از سوی شورای عالی بورس

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات مدیران‌ عامل و ارشد بازار سرمایه ابلاغ شد

موبنا- دستورالعمل موضوع مادة 18 آئین‌نامة اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، در راستای اجرای بندهای 3 و 8 مادة 7 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 18 آئین‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در شورای عالی بورس، برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش موبنا به نقل از سنا، این دستورالعمل به منظور رسیدگی به تخلفات مدیرعامل، مدیران ارشد و اعضای هیأت‌مدیره بورس‌ها و ارکان سایر تشکل‌های خودانتظام از تکالیف، وظایف و اختیارات آنها در سمت‌های یاد شده در 20 ماده و یک تبصره به پیشنهاد هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تصویب شد.
فصل اول ماده یک این دستورالعمل به اصطلاحات و واژه‌های آن اختصاص دارد و بر اساس ماده دو آن، هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل قانون بازار اوراق بهادار، مصوبات شورا، سازمان یا مصوبات و اساسنامه‌های تشکل‌های خود‌انتظام شود، تخلف محسوب و متخلف طبق دستورالعمل حاضر به تنبیهات مقرر محکوم می‌شود.
ماده سوم این دستورالعمل نیز به صلاحیت مراجع رسیدگی در خصوص جایگاه حقوقی افراد اشاره دارد و آورده شده رسیدگی به تخلفات مدیرعامل، مدیران ارشد، دبیرکل، هیأت عامل و کسانی که اصالتاً و یا به نمایندگی از اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره و یا عضو شورای تشکل‌های خودانتظام هستند در صلاحیت مراجع رسیدگی موضوع این دستورالعمل است.
در عین حال اشخاص حقوقی که عضو ارکان تشکل‌های خودانتظام از قبیل هیأت‌مدیره، شورا و یا هیأت سازش کانون‌ها هستند نیز در صلاحیت مراجع رسیدگی است.
فصل دوم این دستورالعمل به تخلفات و مجازات‌های انضباطی پرداخته به طوریکه در ماده 4 ذیل این فصل آمده است تخلفاتی مانند تأخیر در اجرای قوانین و مقررات و یا عدم رعایت مهلت‌های مقرر درخصوص انجام وظایف و مسئولیتها یا ارائه خدماتی که براساس اساسنامه، قوانین یا مقررات شخص مکلف به انجام آن است از جمله تأخیر در ارسال گزارش‌ها، اسناد، اطلاعات و مدارک مورد درخواست سازمان، تأخیر در ابلاغ مقررات، مصوبات، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌ها به اعضا، تأخیر در مطلع‌ کردن یا عدم اطلاع به سازمان درخصوص تشکیل یا برگزاری جلسات مجامع یا هیأت مدیره و تأخیر در افشای اطلاعاتی که تشکل خودانتظام به موجب قوانین و مقررات مکلف به افشای آن است موجب مجازات انضباطی اشخاص موضوع ماده سه این دستورالعمل می‌شود.
این در حالی است نقض، عدم رعایت یا عدم اجرای قوانین، مقررات و یا عدم رعایت مواد اساسنامه از قبیل، اخذ کارمزد یا هزینه خدمات بیش از سقف نرخ‌های مصوب سازمان تحت هر عنوان، سرمایه‌گذاری یا فعالیت در امور خارج از موضوع فعالیت، اخذ هرنوع درآمد بدون تصویب نوع درآمد و پذیرش اوراق بهادار بدون رعایت مادۀ 30 قانون بازار اوراق بهادار نیز مجازات انضباطی این افراد را در بر دارد.
بر اساس این ماده دستورالعمل فوق ، عدم ارسال گزارشها، اطلاعات یا اسناد و مدارک مورد درخواست سازمان و یا عدم افشای اطلاعات یا افشای خلاف واقع و یا ناقص تمام یا قسمتی از اطلاعاتی که تشکل خودانتظام به موجب قوانین و مقررات مکلف به افشای آن و همچنین محکومیت قطعی به هر یک از جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار تحت عنوان مباشرت یا معاونت نیز در زمره مجازات افراد یاد شده در بالاست.
اجرا یا عدم اجرای آن دسته از تصمیماتی که طبق قوانین و مقررات نیاز به تأیید، تصویب، موافقت یا هماهنگی با سازمان دارد بدون رعایت تشریفات مقرر و عدم اجرای تصمیمات سازمان درخصوص شرایط احراز و تأیید صلاحیت مدیران ارشد بورس‌ها، کانون‌ها، نهادهای مالی و سایر شرکت‌هایی که مجوز خود را از سازمان یا شورا دریافت کردند و هم موجب مجازات انضباطی این افراد خواهد شد.
در ماده 5 مجازاتهای انضباطی از جمله اخطار کتبی با درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، تعلیق صلاحیت از سمت به مدت شش ماه، تعلیق صلاحیت از سمت به مدت یکسال، تعلیق صلاحیت از سمت به مدت دو سال و سلب صلاحیت مورد تاکید قرار گرفته که بر این اساس مرجع رسیدگی‌کننده با توجه به نوع تخلف، دفعات تکرار و آثار آن، حسب مورد ، حکم به اعمال یکی از تنبیهات فوق صادر می کند.
در ماده بعدی فصل دوم ، هیات مدیره آورده است، تکرار اقدامات موضوع مادة 4 این دستورالعمل یا حسب مورد میزان و نوع آثار اقدامات متخلفانه، حسب تشخیص هیأت‌مدیره سازمان، موجب صدور حکم تعلیق یا سلب صلاحیت شخص متخلف از تصدی مدیریت یا عضویت در ارکان تمامی تشکل‌های خود انتظام می‌شود.
ماده هفتم دستورالعمل فوق نیز بر عدم ممانعت رسیدگی و مجازات آنان مطابق قوانین و مقررات دیگر در صورت رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع این دستورالعمل اشاره دارد.
فصل سوم دستورالعمل بر نحوه رسیدگی به تخلفات تاکید داشته در ماده 8 ذیل این فصل به هیات رسیدگی به تخلفات و هیات مدیره سازمان به عنوان مراجع رسیدگی اشاره شده است.
بر این اساس ماده 9 این دستورالعمل نیز وظایف این هیات را در بر دارد و در آن آمده است هیأت رسیدگی به تخلفات به منظور تکمیل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی بدوی، انجام سایر اقدامات مربوط به تکمیل پروندة تخلفاتی و صدور رأی مقدماتی تشکیل می‌شود. این هیأت مرکب از سه عضو است که توسط هیأت مدیرة سازمان تعیین می‌شود.
دبیرخانة هیأت رسیدگی به تخلفات موضوع ماده 10 این دستورالعمل است که در سازمان مستقر است و امور مربوط را از قبیل تشکیل پرونده ، تعیین وقت رسیدگی، دعوت از اعضاء، تشکیل جلسات و تنظیم آراء انجام خواهد داد.
طبق ماده 11 نیز تخلف آن دسته از تشکل‌های خودانتظام که در قالب شرکت سهامی عام ثبت شده نزد سازمان فعالیت می‌نمایند در صورتیکه به عنوان ناشر تخلفی را مرتکب شوند نیز در هیأت رسیدگی به تخلفات موضوع این دستورالعمل رسیدگی می‌شود.
بر اساس ماده 12 تمامی گزارش‌های تخلفاتی اعم از گزارش‌های واصله از سازمان، بورس‌ها، کانون‌ها، تشکل‌های خودانتظام و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در دبیرخانه هیأت رسیدگی به تخلفات، ثبت و در هیأت مطرح می‌شود. در صورت ناقص بودن پرونده، دبیرخانه با قید موارد نقص، پرونده را جهت تکمیل به واحد ارجاع‌کنندة گزارش تخلف ارسال می‌کند.
البته تشکل های خودانتظام مکلفند تمامی پرونده‌های تخلفاتی را که خود یا مدیرانشان موضوع آن هستند و مطابق سایر مقررات به ویژه مادۀ 35 قانون بازار اوراق بهادار راساً صالح به رسیدگی هستند ، به دبیرخانه ارسال کنند.
در ماده بعدی دستورالعمل آمده است ، دبیرخانه با دستور هیأت رسیدگی به تخلفات، موارد تخلف و نسخه‌ای از مستندات پرونده را به اشخاص موضوع رسیدگی ابلاغ کرده و مهلت 10 روزه‌ای را از تاریخ ابلاغ برای دریافت پاسخ منظور می‌کند. در ابلاغیه ارسالی باید قید شود که شخص موضوع رسیدگی، می‌تواند در جلسه رسیدگی حاضر شده و دفاعیات خود را مطرح کند. تاریخ دقیق جلسه و محل آن باید مشخص شود. عدم دریافت پاسخ مکتوب یا حضور شخص، مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.
بر اساس ماده 14 ، هیأت رسیدگی به تخلفات به تخلفات اشخاص موضوع مادة 3 این دستورالعمل رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌کند. این رأی همزمان به شخص یا اشخاص موضوع آن ابلاغ و به هیأت مدیرة سازمان ارسال می‌شود.
در عین حال رأی هیأت رسیدگی به تخلفات ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است. در هر حال هیأت مدیرة سازمان پس از انقضای مدت مذکور حداکثر ظرف دو ماه نسبت به صدور رأی قطعی اقدام می‌کند که این موضوع، ماده 15 این دستورالعمل را شکل می دهد.
در مادۀ 16 آمده است ، جلسات هیأت رسیدگی به تخلفات با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت یافته و مطابق نظر اکثریت تصمیم‌گیری می‌شود. کلیة اعضای حاضر، ذیل صورت جلسه و رأی را باید امضاء کنند. در صورت وجود نظر مخالف، نظر مزبور در ذیل صورت جلسه درج شده و به امضای عضو مخالف خواهد رسید.
در عین حال طبق مادۀ 17، آراء صادره باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات مربوط و مشتمل بر خلاصه‌ای از شرح تخلف، جریان رسیدگی، دفاعیات و مشخصات شخص موضوع رسیدگی بوده و به امضاء کلیة اعضای حاضر برسد.
از سوی دیگر به منظور احراز تخلفات موضوع این دستورالعمل، سازمان می‌تواند بدون اطلاع قبلی از کلیة ارکان و بخش‌های تشکل‌های خودانتظام بازرسی به عمل آورد. تمامی مدیران و کارکنان تشکل‌ خودانتظام مکلف به ارایة کامل و به موقع اطلاعات و مستندات لازم به بازرسان سازمان هستند که این موضوع در قالب ماده 18 آمده است.
اما مطابق با ماده 19، در صورتی که ارکان تشکل خودانتظام از اجرای تنبیهات استنکاف کنند، سازمان می‌تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط اقدام کند.
در آخرین ماده دستورالعمل نیز ، صورتی که در جریان رسیدگی محرز شود که یکی از اشخاص موضوع مادة 7 مصوبة شمارة 145275/ت34876ه مورخ 07/11/1385 هیأت وزیران در وقوع تخلف‌های موضوع این دستورالعمل مباشرت یا معاونت داشته است، هیأت رسیدگی به تخلفات در خصوص تعلیق یا سلب صلاحیت از ادامة فعالیت نامبرده در تشکل یا تشکل‌های خودانتظام تصمیم‌گیری خواهد کرد. تشکل خودانتظام موظف‌اند تصمیمات سازمان را اجرا کند، مسئولیت عدم اجرای تصمیمات سازمان در این خصوص حسب مورد مشترکا بر عهدة بالاترین مقام اجرایی تشکل خودانتظام و حسب مورد هیأت مدیره یا هیأت عامل و یا شورای کانون خواهد بود.
این درحالی است که دستورالعمل فوق پس از تصویب در شورای عالی بورس برای اجرا به معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد.
 20