مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات تهران :

118به خاطر بار ترافیکی بالا اشغال است

موبنا- مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات تهران با رد قطعی سامانه اطلاع رسانی 118 تهران گفت: این سامانه هم اکنون با بارترافیکی بالا مواجه است.

محمد خجسته نیا در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا درباره شایعه قطعی سرویس 118 گفت: در این روزها تعداد اپراتورها پاسخگو 118  کاهش یافته و به دلیل شرایط بحرانی آلودگی هوا میزان تماس با این سامانه افزایش یافته است.
وی افزود: معمولا در شرایط بحرانی وخاص میزان تماس ها با 118 افزایش پیدا می کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از تماس های صورت گرفته با این سامانه، ارتباطی  با 118 ندارد ،گفت: تماس های  صورت گرفته درباره مسائل آب وهوا،ترافیک جاده ها و غیره بوده که باعث افزایش بار ترافیکی 118 شده ،به همین دلیل تماس با این سامانه را مشکل مواجه کرده است.
117/20