براساس آئین نامه جدید

پروانه دفاتر خدمات ارتباطی 3 سال اعتبار دارد

موبنا- براساس آئین نامه جدید بهره برداری از دفاتر ارتباطی، پروانه دفاتر خدمات ارتباطی به مدت سه سال اعتبار دارد و تمدید اعتبار آن برای مدت مشابه به صورت متوالی ممکن است.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، بر اساس آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت، دارنده پروانه در صورت درخواست تمدید پروانه باید حداقل سه ماه پیش از خاتمه اعتبار آن، تقاضای کتبی خود را به کارگروه ارائه کند و سازمان پس از تائید کارگروه نسبت به تمدید پروانه اقدام خواهد کرد.
در صورتی که دارنده پروانه تصمیم به خاتمه فعالیت داشته باشد موظف است حداقل سه ماه قبل ازآن، درخواست کتبی خود مبنی بر انصراف از فعالیت را به کارگروه تسلیم کند. در صورت عدم تمدید اعتبار پروانه و یا خاتمه فعالیت، دارنده پروانه سه ماه فرصت دارد نسبت به تسویه حساب و تحویل اقلام و اسناد دریافتی از دستگاه های خدمات دهنده اقدام و به فعالیت های خود خاتمه دهد.
دستگاه های خدمات دهنده پس از تسویه حساب موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه تضمین‌های سپرده شده از سوی دارنده پروانه را آزاد کنند.براساس همین آیین نامه برای عرضه خدماتی که نیازمند داشتن اطلاعات مشتریان توسط دفاترخدمات ارتباطی است ، دستگاه های خدمات دهنده موظف هستند که امکانات ضروری جهت دسترسی دفاتر به این اطلاعات را فراهم کند.
چگونگی و سطح دسترسی به اطلاعات مذکور براساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که دستگاه های خدمات دهنده تهیه و ابلاغ خواهند کرد.دارنده پروانه و دستگاه های خدمات دهنده ملزم به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی از سوی مراجع قانونی ذیربط هستند.
دستگاههای خدمات دهنده مسئولیت تعیین و ابلاغ تعرفه، مقررات و ضوابط مالی مرتبط را پس از تائید مراجع قانونی دارند.دارنده پروانه متعهد است تمامی تعهدات تعیین شده از سوی مراجع قانونی و قضائی در ارتباط با خدمات موضوع پروانه که از طریق دستگاه های خدمات دهنده به وی ابلاغ می شود را در مهلت‌ تعیین شده به انجام رساند. 
دارنده پروانه ملزم به رعایت مقررات کیفیت ارائه خدمات و استانداردهای مندرج در دستورالعمل های دستگاه های خدمات دهنده می باشد و موظف است  که امکانات لازم برای نظارت بر تمامی تجهیزات و مستندات را برای نمایندگان رسمی سازمان و یا کارگروه استانی فراهم آورد.
دستگاه های خدمات دهنده در حیطه خدمات مرتبط و در چارچوب قرارداد منعقده با رعایت مفاد پیوست شماره 3این آیین نامه می توانند فعالیت های دفاتر طرف قرارداد خود را مورد نظارت قرار دهند.
117/20