پس ازخصوصی سازی شرکت مخابرات

سه درصد از درآمد اپراتورهای اول و دوم متعلق به دولت است

موبنا - مخبرکمیسیون صنایع ومعادن مجلس گفت: پس ازخصوصی سازی شرکت مخابرات ایران ، سه درصد از درآمد اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه به دولت تعلق می گیرد.

علی اصغریوسف نژاد در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا اظهارداشت: این سه درصد از درآمد اپراتورهای اول و دوم که دراختیار دولت باقی خواهد ماند ، برای ارتباطات روستایی کشور که صرفه اقتصادی ندارند در نظرگرفته شده است.  
وی اضافه کرد: همچنین پس ازخصوصی سازی مخابرات حاکمیت ارتباط  بین استانی در اختیاردولت باقی خواهد ماند.
مخبر کمیسیون صنایع معادن ادامه داد: پس ازواگذاری سهام شرکت مخابرات سرویس های ارزش افزوده جدید به سایر سرویس های مخابرات اضافه می شود.
به گزارش موبنا شرکت مخابرات ایران  پس از شرکت نفت ، درآمدزاترین شرکت دولتی محسوب می شود.هم اکنون نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نظارت بر حسن اجرای واگذاری 70درصد سهام واگذارنشده این شرکت (20درصد آن در اختیار دولت باقی خواهد ماند )، نظارت می کند.
 30 درصد سهام شرکت مخابرات ایران واگذار شده و 50 درصد باقیمانده نیز باید زیرنظر دبیرخانه هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی که بعنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می کند ، به بخش خصوصی واگذار شود.
از 30 درصد سهام واگذار شده این شرکت ، 20درصد آن به صورت سهام عدالت ، پنج درصد به کارکنان شرکت و پنج درصد از طریق بورس واگذار شده است.
با کشف قیمت و عرضه پنج درصد سهام خرد شرکت مخابرات و معامله دومیلیارد و 239میلیون سهم ، بیش از شش هزار و 880 میلیارد تومان به ارزش بازار سهام کشور اضافه و ارزش کل هفتمین شرکت مشمول اصل چهل و چهار قانون اساسی بالغ بر 17میلیارد دلار برآورد شد.
کل پنج درصد سهام مخابرات، از طریق 470ایستگاه معاملاتی به قیمت هر سهم 150تومان به فروش رسید و در مجموع بیش از 335 میلیارد تومان صرف خرید سهام این شرکت شد.
117/15