مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:

از مزایده شماره های رند تلفن ثابت استقبال نمی شود

موبنا- مدیرعامل شرکت مخابرات گفت:مشترکان تلفن ثابت ازبرگزاری مزایده شماره های رند و مرتب تلفن ثابت استقبال نمی کنند.

 

صابر فیضی در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا اظهارداشت: برگزاری مزایده های شماره های رند ومرتب تلفن ثابت در محدوده مراکز تلفن برگزار می شود.
وی با اشاره  وضعیت مناسب تلفن ثابت ازجهت دسترسی  ووجود این نوع  خط تلفن ثابت درهمه اماکن گفت: برای کاربران  تفاوت زیادی بین  شماره های رند و مرتب و شماره ها ی معمولی تلفن ثابت وجود ندارد.
وی ادامه داد: مخابرات تا کنون چندین دوره  برای شماره های رند و مرتب تلفن ثابت مزایده برگزار کرده که به دلیل استقبال محدود، به نتیجه مناسبی نرسیده است.
فیضی با اشاره به برگزاری مجدد مزایده برای واگذاری مجدد شماره های رند و مرتب تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات گفت: شرکت های مخابراتی استانی ،با توجه به شرایط و نیاز برای واگذاری شماره های رند ومرتب تلفن ثابت در زمان  مشخصی بازهم اقدام به برگزاری  مزایده  می کند.
هم اکنون ضریب نفوذ تلفن ثابت تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری با 24 میلیون و 750 هزار خط به 34 درصد در سراسر کشور رسیده است.
117/161