امروزدرتابلوی بورس

بهای هرسهم مخابرات 1393 ریال شد

موبنا- امروزیکشنبه هرسهم شرکت مخابرات ایران به بهای1393ریال درتالار بورس تهران معامله شد.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا بهای هرسهم این شرکت امروز با 30ریال تغییر قیمت و11/2درصد به  1393ریال رسید.
امروز تابلوی بورس متقاضیان هرسهم مخابرات را 28فروشنده و11خریدارنشان داد.
روز گذشته هرسهم شرکت مخابرات ایران به بهای1400ریال درتالار بورس  تهران معامله شد.

117/