بهای هرسهم مخابرات 1400 ریال شد

موبنا- امروزشنبه هرسهم شرکت مخابرات ایران به بهای1400ریال درتالار بورس تهران معامله شد.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا بهای هرسهم این شرکت امروز با 26ریال تغییر قیمت و83/1درصد به  1400ریال رسید.
امروز تابلوی بورس متقاضیان هرسهم مخابرات را 60فروشنده و49خریدارنشان داد.
ارزش معاملات امروزشرکت مخابرات ایران 3میلیون و 705هزارو20ریال بوده است.
117/20