مهمترین رکن برای حفاظت از کودکان در فضای سایبر آموزش است

سیتنا - مهم ترین رکن برای حفاظت و صیانت از کودکان در فضای سایبر آموزش به والدین و فرهنگ سازی در این زمینه است.

مهندس علیرضا صیدی معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در گفت و گو باخبرنگار سیتنا با بیان این مطلب اظهارداشت: نباید از اهمیت مسآله آموزش به والدین غفلت کرد چرا که توجه به این امر مانع بسیاری از خطرات ممکن در دنیای سایبر می شود.
وی گفت: آگاهی والدین ، خطراتی را که از سوی سوءاستفاده کنندگان در فضای سایبر کودکان را تهدید میکند، پیشگیری می کند.
وی کودکان را آسیب پذیر ترین قشر در جامعه خواند و گفت: متاسفانه خطراتی که کودکان را در فضای سایبر تهدید می کند رو به فزونی است.
وی همچنین وضع یک قانون مدون  و جامع برای بر خورد با سوء استفاده کنندگان را راهکاری مناسب برای کاهش بسیاری از آسیب های احتمالی دانست.