50 شرکت روزانه در 118 ثبت می شود

موبنا- مدیرکل خدمات مخابراتی شرکت مخابرات استان تهران گفت: روزانه حدود 0 5 شرکت متقاضی ثبت شماره تلفن خود در سامانه 118هستند.

عباس ابوالقاسمی آزاد در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا، با بیان اینکه روزانه حدود 40 تا 50 شرکت متقاضی ثبت تلفن ثابت خود در سامانه  118هستند، اظهار داشت : در یک روز به طور میانگین 700 هزار تماس با این سامانه صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: در 118 حدود یک هزار نفر پرسنل پاسخگو وجود دارد که به صورت شبانه روز به تماس هایی که با این سامانه صورت می گیرد، پاسخ می دهد .
آزاد افزود: حدود 90 درصد تماس هایی که با 118 صورت می گیرد، متقاضی دریاقت شماره مشترکان حقوقی و مشاغل هستند.
به گزارش موبنا از سال 1337 اطلاعات تلفنی راه‌اندازی شد؛  در آن زمان نام اطلاعات تلفنی 08 بود.
سه دقیقه تماس با سامانه 118 معادل یک پالس تلفن شهری به مبلغ7/44 ریال به حساب مشترک منظور می شود.
مرکز تماس تلفنی 118، سالانه بیش از شش میلیارد تومان هزینه برای مخابرات دربردارد. در سال گذشته بالغ بر 320میلیون تماس با مرکز خدمات تلفنی 118 گرفته شده است.
117/20