بهای هرسهم مخابرات افزایش یافت

موبنا- امروزسه شنبه هرسهم شرکت مخابرات ایران به بهای1440ریال درتالار بورس تهران معامله شد.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا بهای هرسهم این شرکت امروز با 2ریال تغییر قیمت و 14/0درصد تغییر با 61/1تاثیردرشاخص بورس به 1440ریال رسید.
ارزش معاملات امروزشرکت مخابرات ایران 2میلیون و 993هزارو49ریال بوده است.
قیمت آخرین معامله روز قبل هر سهم مخابرات  1426ریال بوده است.
117/20