بهای هرسهم مخابرات افزایش یافت

موبنا- امروزدوشنبه هرسهم شرکت مخابرات ایران به بهای1423ریال درتالار بورس تهران معامله شد.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا بهای هرسهم این شرکت امروز با 2ریال تغییر قیمت و 14/0درصد تغییر به 1424ریال رسید.
 امروز تابلوی بورس متقاضیان هرسهم مخابرات را 72فروشنده و36خریدارنشان داد.
 ارزش معاملات امروزشرکت مخابرات ایران 2میلیون و 904هزارو95ریال بوده است.
117/20