خدمات دکل بندی ” همراه اول ” به مناقصه گذاشته می شود

موبنا- شرکت ارتباطات سیار ایران درنظر دارد تامین خدمات دکل بندی مورد نیاز خود را به پیمانکار واجد شرایط که دارای تاییدیه صلاحیت از وزارت کار در سال 87 و یا 88 (درخصوص خدمات عمومی) باشند، واگذار کند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند تا تاریخ 13 تیرماه جاری پس از واریز مبلغ 100هزار ریال به شماره حساب 2174769006006 شرکت ارتباطات سیار ایران نزد بانک ملی شعبه پردیس کد 1201 و با در دست داشتن معرفی نامه در ساعات اداری به واحد فروش همراه اول مراجعه کنند.
داوطلبان باید پس از ارائه رسید بانکی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت 15 روز سه شنبه 23تیرماه به اداره کل تدارکاتی شرکت ارتباطات سیار ارائه دهند.
کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات سیار 24تیرماه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهدکرد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه هفتاد و پنج میلیون ریال است که باید به صورت ضمانتنامه بانکی و یا نقدی واریز شود و سایر موارد در اسناد مناقصه درج شده است.
128/20