مدیر عامل شرکت پست خبر داد:

تشکیل کارگروه واگذاری شرکت پست به بخش خصوصی

موبنا-مدیر عامل شرکت پست گفت: سازمان خصوصی سازی برای واگذاری شرکت پست به بخش خصوصی تشکیل کارگروه داد.

محمدحسن محبیان عراقی درگفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهارداشت: سازمان خصوصی سازی در فرایند واگذاری سهام هر شرکت دولتی به بخش خصوصی کار گروه تشکیل می دهد که در کارگروه مرتبط با شرکت پست وزرای چهاروزارتخانه به همراه نماینده شرکت پست حضور دارند.
وی گفت: سازمان خصوصی سازی تاریخ اولین جلسه برگزاری این کارگروه را مشخص می کند.  
محبیان عراقی با بیان اینکه هم اکنون سازمان خصوصی سازی در مرحله تصمیم گیری برای واگذاری این شرکت دولتی به بخش خصوصی است، ادامه داد: مراحل اداری واگذاری شرکت پست به بخش خصوصی توسط سازمان خصوصی سازی درحال طی شدن است.
مدیرعامل شرکت پست ادامه داد: درشرایطی فعلی بخش حاکمیت پست مشخص در مرحله تصویب هیات دولت قراردارد.  
هم اکنون اقدامات لازم جهت تشکیل بخش حاکمیتی شرکت پست به عنوان “سازمان پست دولتی ایران” انجام شده  و قرار است پست همانند شرکت زیرساخت، بخش حاکمیتی در وزارت ارتباطات داشته شد.
117/20