بهای هرسهم مخابرات کاهش یافت

موبنا- امروزشنبه هرسهم شرکت مخابرات ایران به بهای1399ریال درتالار بورس تهران معامله شد.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا بهای هرسهم این شرکت امروز با 2ریال تغییر قیمت، 14/0درصد تغییر و61/1تاثیردرشاخص بورس به 1399ریال رسید.
 امروز تابلوی بورس متقاضیان هرسهم مخابرات را 26فروشنده و42خریدارنشان داد.
 ارزش معاملات امروزشرکت مخابرات ایران 1 میلیون و 352هزارو14ریال بوده است.
قیمت آخرین معامله روز قبل  1432ریال بوده است.
117/20