بهای هرسهم مخابرات کاهش یافت

موبنا- امروزسه شنبه هرسهم شرکت مخابرات ایران به بهای1422ریال درتالار بورس تهران معامله شد.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا بهای هرسهم این شرکت امروز با 24ریال تغییر قیمت و 66/1درصد تغییر به 1422ریال رسید.
امروزتابلوی بورس سهام شرکت مخابرات متقاضیان هرسهم مخابرات را 59فروشنده و94خریدارنشان داد.
سهام این شرکت243 دفعه مورد معامله قرارگرفته است. ارزش معاملات امروزشرکت مخابرات ایران 3 میلیون و 64هزارو45ریال بوده است.
قیمت آخرین معامله روز قبل  1465ریال بوده است.
117/20