بهای هرسهم مخابرات افزایش یافت

موبنا- امروز دوشنبه هرسهم شرکت مخابرات ایران به بهای1465ریال درتالار بورس تهران معامله شد.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا بهای هرسهم این شرکت امروز با 29ریال تغییر قیمت، 97/1درصد تغییر و75/22تاثیردرشاخص بورس به 1465ریال رسید.
تابلوی بورس متقاضیان هرسهم مخابرات را 232فروشنده و209خریدارنشان داد. ارزش معاملات امروزشرکت مخابرات ایران 18 میلیون و 53هزارو78ریال بوده است.
قیمت آخرین معامله روز قبل 1432ریال بوده است.
117/20