تعداد کاربران اینترنتی ایران به 23 میلیون نفر رسید

موبنا- تعداد کاربران اینترنتی کشور بر اساس آمار رسمی جهانی به بیش از 23 میلیون نفر رسید.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، براساس گزارش وبسایتinternetworldstats.com، تعداد کاربران اینترنتی کشور از سال2000 تا 2008  بیش از 50 درصد رشد داشته است.براساس این آمار، سال گذشته میلادی9/34 درصد ازجمعیت کشوربه اینترنت دسترسی داشته است.ایران درمنطقه خاورمیانه بیشترین تعداد کاربران اینترنتی رابه خود اختصاص داده است.براساس گزارش این سایت در سال 2008 کل کاربران اینترنتی منطقه خاورمیانه 45 میلیون و861 هزار نفر بوده است.
عراق با 275 هزار کاربر کمترین تعداد کاربران اینترنتی را به خود اختصاص داده است.
117/20