همراه اول به دفاتر خدمات ارتباطی بدهکار است

موبنا- نایب رئیس کانون سراسری دفاترخدمات ارتباطی کشور گفت: همراه اول مطالبات میلیاردی دفاترخدمات ارتباطی را بابت ثبت نام سیمکارت های دائمی واعتباری پرداخت نکرده است.

عبد المجید امین درگفت و گوبا خبرنگارسازمان خبری موبنا اظهارداشت: تا کنون مطالبات ثبت نام سیمکارت های دائمی و اعتباری  مراه اول که به صورت حضوری و غیرحضوری  دردفاتر خدمات ارتباطی  صورت گرفت، پرداخت نشده است.
وی خوزستان را ازجمله استان هایی دانست که مطالبات خود را ازهمراه اول دریافت نکرده است و گفت: شرکت ارتباطات سیاردولتی با بخش خصوصی  طرف قرار داد خود رفتارمناسبی ندارد.
امین گفت: امیدواریم ارگان های نظارتی مشکلات دفاترخدمات ارتباطی رامدنظر خود قرارداده و برای رفع موانع موجود اقدامات لازم را انجام دهند.
به گزارش موبنا همراه اول بیش از31 میلیون مشترک دارد که حدود15میلیون مشترک سیمکارت اعتباری و 5/16 میلیون مشترک  سیمکارت دائمی این اپراتور هستند.
117/ 20