میانگین بهای انواع سیمکارت

گزارش موبنا از میانگین بهای انواع سیم کارت در روز پنج شنبه در پنج منطقه تهران

قیمت ها به هزار تومان است.

    کد انواع سیم کارت

صفر

کارکرده

خرید

فروش

خرید

فروش

کد یک

500

550

کد دو

550

590

330

350

کد سه

450

470

300

310

کد چهار

330

340

235

245

کد پنج

330

340

230

240

کد شش

320

330

220

230

کد هفت

300

310

210

220

کد هشت

290

300

190

200

 

کد نه (اعتباری دولتی ) 

22

30

متغیر

 ( بسته به میزان

شارژ )

متغیر ( بسته به میزان شارژ )

تالیا

10

12

متغیر

 ( بسته به میزان

شارژ )

متغیر ( بسته به میزان شارژ )

ایرانسل

119

120

80

90

ایرانسل (اعتباری )

6

7

متغیر

 ( بسته به میزان

شارژ )

متغیر

 ( بسته به میزان

شارژ )