ارزش سهام مخابرات 1465ریال شد

موبنا- امروزچهارشنبه هرسهم شرکت مخابرات ایران به بهای1465ریال درتالاربورس تهران معامله شد.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا بهای هرسهم این شرکت امروز با 24ریال تغییرقیمت، 59/1درصد تغییر و78/18تاثیر در شاخص بورس به 1465ریال رسید.
 امروز تابلوی بورس متقاضیان هرسهم مخابرات را 158فروشنده و152خریدارنشان داد.
 ارزش معاملات امروزشرکت مخابرات ایران 14میلیون و132هزارو26ریال بوده است.
117/20