رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران خبر داد :

فرانسه و چین بزرگترین صادرکننده قطعات اصلی سیمکارت به ایران

موبنا - رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: همراه اول بیشترین قطعات اصلی سیمکارت(چیپ) را ازدوکشورفرانسه وچین وارد می کند.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا با اشاره به عدم تولید چیپ سیمکارت درداخل کشوراظهارداشت: همراه اول این قطعه سیمکارت راازکشورهای گوناگون وارد می کند.
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تکنولوژی تهیه سیم کارت متعلق به کشورما نیست و ساخت اولیه آن توسط شرکت های خارجی صورت می گیرد،گفت:پردازش های بعدی بر روی سیم کارت در داخل کشور انجام می شود.
وی ادامه داد: واردات سیمکارت به صورت فازبندی و در مراحل گوناگون به صورت می گیرد.
غفاریان افزود: همراه اول ازابتدا چیپ سیمکارت را ازکشورفرانسه وارد می کرد که به تازگی برای سرعت بخشیدن و افزایش واردات این محصول، قراردادهایی دراینباره با کشورچین منعقد شده است.
50هم اکنون درصد از فرایند ساخت و تولید سیم کارت تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار در داخل کشور صورت می گیرد.
117/20