بهای هر سهم مخابرات کاهش یافت

موبنا- امروزدوشنبه هرسهم شرکت مخابرات ایران به بهای1466ریال درتالار بورس تهران معامله شد.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا بهای هرسهم این شرکت امروز با 1ریال تغییر قیمت، 07/0درصد تغییر78/0تاثیردرشاخص بورس به 1466ریال رسید.
 امروزتابلوی بورس متقاضیان هرسهم مخابرات را 7فروشنده و18خریدارنشان داد.
 ارزش معاملات امروزشرکت مخابرات ایران 600هزارو32ریال بوده است.
  روز گذشته هرسهم شرکت مخابرات ایران به بهای 1489ریال درتالار بورس  تهران معامله شد.
117/20