رئیس ستاد پرداخت سود سهام عدالت پست بانک خبر داد:

آغازمرحله دوم توزیع سود سهام عدالت توسط پست بانک

موبنا- رئیس ستاد پرداخت سود سهام عدالت پست بانک گفت: مرحله دوم توزیع سود سهام عدالت درروستاهای کشورتوسط این بانک آغازشد.

علی نعمتی در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا با بیان اینکه توزیع سود در مرحله دوم به شاخه های مجزا تفکیک می شود، گفت: تا کنون دراین مرحله در حدود 400 نفراز روستاییان سود سهام خود را دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: پست بانک موظف است که درمرحله دوم، سود سهام پنج میلیون و 500 هزار نفرازروستایان سراسر کشوررا به ترتیب اولویت واگذار کند.
به گفته وی تفکیک و طراحی مراحل توزیع سود سهام ،توسط شرکت کارگزارسهام عدالت صورت گرفته و پست بانک دراین باره نقشی ندارد.
نعمتی گفت: در مرحله اول سود سهام عدالت کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی  و خانواده شهدا و ایثارگران توزیع شده و روستاییان وعشایردرمرحله دوم توزیع ، سود سهام عدالت خود را دریافت می کنند.
 وی با اشاره به اینکه توزیع0 3 درصد ازسود سهام عدالت درمرحله اول توسط پست بانک صورت گرفت گفت: یک میلیون و 500 هزار نفر توانستند سود سهام خود را دریافت کنند.
عضو هیات مدیره پست بانک  توزیع سود سهام عدالت را توسط پست بانک اقدامی ساده ارزیابی کرد وافزود: سود سهام عدالت در محل سکونت افراد توزیع می شود. 
117/20