مخبر کمیسیون صنایع درگفت وگو با موبنا:

تحقیق و تفحص مجلس ازمخابرات درمرحله اجرا قراردارد

موبنا - مخبرکمیسون صنایع ومعادن گفت: زمان ارائه گزارش کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات به صحن علنی مجلس مشخص نیست.

علی اصغریوسف نژاد درگفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با اظهاراینکه تحقیق و تفحص ازشرکت مخابرات درمرحله اجرا قراردارد، گفت: ارائه گزارش کمیته به صحن علنی به متغیر وشرایط گوناگونی بستگی دارد.
وی ادامه داد: ارائه این گزارش به همکاری سایردستگاه ها ، وجود آماروارقام و سایر موارد مالی بستگی دارد و با ارزیابی شاخص های قانونی صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه ارائه گزارشات به صورت جزئی و مرتبط به زیر مجموعه خاصی ازشرکت مخابرات نبوده گفت: کمیته تحقیق و تفحص پس ازجمع بندی نهایی به صورت کلی گزارش  خود را ارائه خواهد داد.
یوسف نژاد با اشاره به فرصت شش ماهه کمیته تحقیق و تفحص ازشرکت مخابرات،گفت: امکان اینکه تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات دراین زمان به کار خود خاتمه ندهد، نیز وجود دارد.
به گزارش موبنا  وجوه خارج از شمول، مرکز تحقیقات مخابرات، نحوه اعمال قیمت تمام شده در بودجه سالانه، مناقصات و مزایده‌ها و نحوه پرداخت حقوق پیمانکاران، میزان تحقق برنامه پنجساله چهارم در مخابرات، واگذاری بدون ضابطه تلفن ثابت و همراه به اشخاص حقیقی و حقوقی، خسارت ناشی ازعدم به موقع تعهدات به مردم از محورهای تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات است.
عدم بهبود کیفیت تلفن همراه و نحوه درآمد و هزینه شرکت ارتباطات سیار، پروانه اپراتورهای اول و سوم و پروانه wimax ، تعرفه پیام کوتاه، پروژه 6 میلیارد تومانی کنسرسیوم داخلی -وصورت‌های مالی، از دیگر محورهای هیئت تحقیق و تفحص در شرکت مخابرات است.
117/20