بهای هر سهم مخابرات افزایش یافت

موبنا- امروزشنبه هرسهم شرکت مخابرات ایران به بهای1595ریال درتالار بورس تهران معامله شد.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا بهای هرسهم این شرکت امروز با 6ریال تغییر قیمت، 39/0درصد تغییر و69/4تاثیر در شاخص بورس به 1595ریال رسید.
 امروز تابلوی بورس متقاضیان هر سهم مخابرات را 182فروشنده و155خریدارنشان داد.
 ارزش معاملات امروزشرکت مخابرات ایران 24میلیون و957هزارو54 ریال بوده است.
117/20