40 میلیون سفر روستایی کاهش یافت

موبنا- عضوهیات مدیره پست بانک ازافزایش دفاترپست بانک به 10هزاردفتربانکی – روستایی درسراسرکشورخبرداد.

علی نعمتی درگفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا اظهارداشت: ایجاد این دفاترباعث کاهش 40میلیون سفرهای روستایی درسراسرکشورشده است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون این بانک دارای 8300 دفاتر بانکی – روستایی است،گفت: در این دفاتر تمامی قبوض آب ، برق،تلفن و غیره جمع آوری می شود.
وی ارائه  سپرده های کوتاه وبلندمدت را ازدیگرویژگی این دفاتربرشمرد و گفت: پست بانک  درراستای توسعه روستا ها این منابع را درقالب تسهیلات به مردم پرداخت می کند.
 نعمتی با اشاره به انعقاد قرداد با شرکت بیمه ایران بعنوان یکی ازخدمات قابل ارائه در این دفاتر، گفت: پست بانک ازآمادگی ارائه سرویس های دولتی و خصوصی دردفاتر بانکی – روستایی برخورداراست.
117/20