پیامک و انتخابات

سمیه سهیلی - پیش از آغاز زمان قانونی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برخی پیش بینی کردند نامزدها برای تبلیغات انتخاباتی خود در حد گسترده از پیامک استفاده و این وسیله ارتباطی را جایگزین شیوه های مرسوم تبلیغات کاغذی کنند .

اما پس از آغاز تبلیغات انتخاباتی ، این پیش بینی به تحقق نپیوست و تبلیغات پیامکی به عنوان مکمل شیوه های سنتی تبلیغات انتخاباتی از جمله پوستر ، مورد استفاده قرار گرفت . یکی از دلایل عدم اتکای کامل نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و هواداران آنها به پیامک در انتخابات ، شک و تردید ها درمورد امکان نرسیدن ، دیر رسیدن یا ناقص رسیدن پیامک های ارسالی بود . وضعیتی که در زمان های استفاده گسترده مردم از پیامک به دلیل ناتوانی شبکه های ارتباطی بارها ایجاد شده است . محدودیت حجمی پیامک ، یکی دیگر از دلایل عدم استفاده گسترده از آن برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است . این محدودیت موجب می شود پیامک بیشتر برای اطلاع رسانی و معرفی کوتاه برنامه ها مناسب باشد .
با توجه به مختصر بودن متن و در دسترس بودن پیامک ، استفاده از آن برای تبلیغات موثر است . چرا که همه شهروندان قادر به تماشای همه برنامه های تبلیغاتی نامزدها از صدا وسیما  نیستند . اما تلفن همراه همیشه در دسترس بوده و  استفاده ازآن آسان است . از طرفی پیامک مانند چسباندن پوستر های تبلیغاتی موجب کثیفی دیوارها و بد منظره شدن نمای درو دیوار شهر نمی شود و پس از انتخابات هزینه گزاف پاک سازی را به دنبال ندارد.
در روزهای پخش مناظره تلویزیونی نامزدها ، پیامک های ارسالی از سوی ستادهای انتخایاتی نامزدها و هواداران آنها افزایش داشته است . منابع مختلف این افزایش را نسبت به پیامک های ارسالی در روزهای دیگر بین 20 تا 38 درصد حجم پیامک های رد و بدل شده در شبکه های مخابراتی اعلام و پیش بینی کرده اند این رقم در دو روز آخر پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افزایش چشمگیری یابد .
 بخشی از پیامک های انتخاباتی ایام اخیر را پیامک هایی تشکیل می دهند که برای تخریب نامزدها ارسال می شود . در این پیامک ها از مطالب نادرست و اهانت آمیز استفاده می شود و اتهاماتی به افراد زده می شود که غیر قانونی و قابل پیگیری  قضایی است . ارسال این پیامک ها که در مواردی از سوی طرف مقابل پاسخ داده و رد می شود ، نقطه ضعف شبکه های مخابراتی کشور در کنترل و جلوگیری از استفاده های غیر قانونی از این وسیله ارتباطی و لزوم توجه بیش از پیش اپراتور هاو دستگاه قضایی به این امر رانمایان می سازد .
علیرغم نقاط ضعف موجود ، تلفن همراه وسیله ای با امکانات فراوان است . استفاده درست از این امکانات بسیاری از مشکلات رامی تواند برطرف کند ، هزینه ها را بکاهد و آگاهی های اجتماعی را افزون سازد . توجه وبرنامه ریزی مناسب شرکت های مخابراتی دراین زمینه می تواند این امر را تسهیل و تسریع کند .
181/15