بهای هر سهم مخابرات افزایش یافت

موبنا- امروزچهارشنبه هرسهم شرکت مخابرات ایران به بهای1574ریال درتالار بورس تهران معامله شد.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا بهای هر سهم این شرکت امروز با 12ریال تغییر قیمت، 78/0درصد تغییر و68/9تاثیر در شاخص بورس به 1574ریال رسید.
 امروز تابلوی بورس متقاضیان هر سهم مخابرات را 82فروشنده و19خریدارنشان داد.
 ارزش معاملات امروزشرکت مخابرات ایران 7میلیون و907هزارو68 ریال بوده است.
روزگذشته تابلو بورس قیمت هر سهم مخابرات را 1571 ریال نشان داده بود .
117/20