مهلت سه هفته ای پرداخت قبوض تلفن همراه

موبنا-همراه اول با ارسال پیامکی اعلام کرد: مشترکان اپراتوراول برای پرداخت صورتحساب دوره منتهی به اول خردادماه خود کمترازسه هفته مهلت دارند.

به گزارش خبرنگارموبنا، مشترکان اپراتوراول تا پایان روزیازدهم تیرماه ماه فرصت دارند تا بدهی صورت حساب تلفن همراه این دوره خود را پراداخت کنند.
چنانچه مشترکان بدهی خود را در تاریخ معین پرداخت نکنند،ارتباط تلفن همراه آنان به مدت یک هفته یکطرفه و پس ازآن به طور کامل قطع می شود.
قبوض تلفن همراه مشترکان همراه اول تا پایان روزبیست و نهم ماه جاری توسط  شرکت پست توزیع می شود.
هفته گذشته شرکت ارتباطات سیار با ارسال پیامک مبلغ صورتحساب مشترکان خود را نیز اعلام کرده است.
گفتنی است برخی ازمشترکان اپراتور اول دلیل پرداخت نکردن صورت حساب را نرسیدن قبوض به نشانی مورد نظر خود عنوان می کنند ،به همین علت همراه اول با ارسال پیامک به مشترکان خود ، ضمن آگاه ساختن آنان از توزیع صورتحساب دوره ، جزییات مبلغ کارکرد را نیز اطلاع رسانی کرده است، تا از این پس پرداخت نکردن به موقع صورتحساب ،به خاطر آنچه که اطلاع رسانی غیر شفاف نامیده می شود،باعث قطع ارتباط مشترکان نشود.
همراه اول حدود 17میلیون مشترک سیم کارت دائمی دارد.
117/20