معاون سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با موبنا:

مخابرات تا سال 89 دیگر سهم دولتی نخواهد داشت

موبنا- معاون سازمان خصوصی سازی گفت: سازمان خصوصی سازی تا پایان سال 88 برای واگذاری سهام شرکت مخابرات مهلت دارد.

سید مهدی عقدایی درگفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا درپاسخ سوالی مبنی براینکه طبق پیوست قانون بودجه سال 88 سهام مخابرات باید درسه ماهه اول امسال واگذارشود، گفت: براساس قانون، سازمان خصوصی سازی تا پایان سال برای واگذاری سهام شرکت مخابرات زمان دارد.
وی گفت: واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات باید با توجه به کشش بازارصورت گیرد.
عقدایی با بیان اینکه هم اکنون سازمان خصوصی ترجیح به تعویق واگذاری سهام مخابرات دارد، افزود: سازمان خصوصی سازی درشرایط فعلی بازاریابی بین المللی را برای واگذاری سهام این شرکت مد نظرخود قرارداده است.
معاون سازمان خصوصی سازی افزود: بازاریابی این سازمان برای واگذاری سهام مخابرات شامل تمامی کشورهای آسیایی ،اروپایی و افریقایی خواهد بود و با بیشترکشورها دراین باره مذاکره می کند.
به گزارش موبنا شرکت مخابرات ایران در زمان حاضر پس از شرکت نفت ، درآمدزاترین شرکت دولتی محسوب می شود که تا به امروز 30درصد سهام آن واگذار شده و 50درصد باقیمانده نیز باید زیرنظر دبیرخانه هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی که بعنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می کند ، به صورت بلوکی به بخش خصوصی واگذار شود.
از 30درصد سهام واگذار شده این شرکت ، 20درصد آن به صورت سهام عدالت ، پنج درصد به کارکنان شرکت و پنج درصد نیز سال گذشته از طریق بورس واگذار شده است.
با کشف قیمت و عرضه پنج درصد سهام خرد شرکت مخابرات و معامله دومیلیارد و 239میلیون ازاین سهم ، بیش از شش هزار و 880میلیارد تومان به ارزش بازار سهام کشور اضافه و ارزش کل هفتمین شرکت مشمول اصل چهل و چهار قانون اساسی  بالغ بر 17میلیارد دلار برآورد شد.
117/20