مدیرعامل مخابرات ایران:

توسعه روستاها اثر منفی در سود سهام مخابرات ندارد

موبنا- بعد از انجام خصوصی سازی، هر آنچه در روستاها هزینه شود از سوی دولت و از محل USO پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنابه نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: هر آنچه درخصوص توسعه روستاها در بخش مخابرات در برنامه چهارم مدنظر قرار گرفته بود، اجرایی شده است.
وی افزود: برهمین اساس در حال حاضر شرکت مخابرات ایران هیچ الزامی در این حوزه که در برنامه چهارم منظور شده بود، ندارد.
وی تاکید کرد: لذا هزینه درروستاها نه تنها ضرری برای مخابرات ندارد بلکه مبلغی که دولت برای این منظور کمک می کند، به سرمایه شرکت اضافه می شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: براساس پروانه ارائه شده به شرکت مخابرات، از زمان صدور پروانه، هزینه خدمات اجباری نظیر توسعه و نگهداری خدمات مخابراتی درمناطق محروم، توسط دولت پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس تعهدات پروانه، سه درصد از پرداختی های اپراتور اول و دوم بابت خدمات اجباری منظور شده است.
 فیضی گفت: بر همین اساس، هر شرکت و سازمانی که بخواهد این خدمات را در روستاها و یا محل هایی که ارزش درآمدی ندارد انجام دهد، از محل این پول، پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به تبصره بند « ب11.1.1 » پروانه مخابرات تصریح کرد:بر اساس این بند، هزینه های مربوط به ایجاد، توسعه و نگهداری شبکه در نقاط جدید که توسط سازمان تنظیم مقررات به صاحب پروانه اعلام می شود، با توجه به  ضوابط و مقررات به دارنده پروانه پرداخت خواهد شد.
117/20