در بهار سال جاری

54 واژه حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات معادل سازی شد

موبنا- معادل سازی 54 واژه حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات توسط فرهنگستان زبان وادب فارسی دربهارسال سال جاری به تصویب رسید.

“حمید حسنی” نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی گروه تخصصی مهندسی مخابرات  درگفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا اظهارداشت: حدود 70 تا 100 کلمه لاتین درحوزه مخابرات و فناوری اطلاعات توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی درهرسال به تصویب می رسد.
وی با بیان اینکه بیشتراین لغات ترکیبی هستند وازمجموع چند کلمه تشکیل شده اند،
گفت: معادل سازی این کلمات درشورای واژه گزینی که درهرسال دوبار تشکیل می شود به تصویب می رسد.
حسنی با اشاره به واژه gprs گفت: معادل سازی این واژه چندین باردرفرهنگستان مطرح شده ولی کلمه ای مناسب برای  جایگزینی آن انتخاب نشده است.
فرهنگستان ادب فارسی به جای واژه mms “پیام چند رسانه ای “و به جای اصطلاح mms message واژه “سرویس خدمات پیام چند رسانه ای” را مصوب کرده است که در فرهنگ واژگان مصوب سال 86 منتشر شد.
این فرهنگستان همچنین واژه پیام کوتاه را اولویت اول معادل واژه sms در نظر گرفت و واژه پیامک را به عنوان معادل دوم این اصطلاح مصوب کرد.
117/20