معاون سازمان تنظیم مقررات در گفت وگو با موبنا خبر داد:

نظارت رگولاتوری بر ارائه دهندگان خدمات وایمکس

موبنا- معاون سازمان تنظیم مقررات ازنظارت این سازمان برروند فعالیت اپراتورهای ارائه دهنده خدمات وایمکس خبرداد.

لطف الله سبوحی در گفت و گو با خبرنگارسازمان خبری موبنا با اظهاراینکه اپراتورهای برنده درمزایده وایمکس طی 9ماه باید سرویس های خود را ارایه دهند، گفت: هم اکنون این اپراتورها درحال عملیاتی کردن پروژه ،به منظور ارائه خدمات هستند.
وی ادامه داد : به دلیل آماده شدن بسترهای مرتبط با ارائه این سرویس، برخی از این اپراتورها زودتر از زمان مقررخدمات خود را ارائه می دهند.
سبوحی با اشاره به گذشت سه ماه از فرصت نه ماه داده شده به اپراتورها، گفت: رگولاتوری مطابق با قوانین برروند عملکرد این اپراتورها نظارت خواهد داشت.
به گزارش موبنا برای دسترسی به شبکه های پرسرعت، چهاراپراتورمبین نت، ایرانسل، اسپادان و رایانه دانش بر اساس پروانه صادر شده می توانند خدمت  وایمکس را درقالب کاربری ثابت عرضه کنند.
اپراتورهای ارایه دهنده خدمات وایمکس ، 9ماه فرصت دارند تا سرویس های مبتنی براین فناوری را عرضه کنند و 80 درصد مراکز استان ها را تحت پوشش قرار دهند.
 شرکت ارتباطات مبین نت که در 30استان مجوز ارایه خدمات باند وسیع را دریافت کرد با حق امتیاز پایه 862 میلیارد ریال بیشترین میزان حق امتیاز راکسب کرده است.
“حق امتیاز پایه ایرانسل 524 میلیارد بود که جمع مبلغ بدست آمده از مزایده 6903 میلیارد ریال و مبلغ جمع امتیاز اسپادان نیز با حق امتیاز پایه 71میلیارد ریال ، مبلغ 90میلیارد ریال است .
40درصد مبالغ حق امتیاز در زمان صدور پروانه و الباقی نیز هر سال به میزان 10 درصد از برندگان دریافت می شود.
117/20