رئيس کميته حقوقي کانون سراسري دفاتر ارتباطي :

اطلاع رساني انتخاباتي دردفاتر خدمات ارتباطي بلامانع است

موبنا- رئيس کميته حقوقي کانون سراسري دفاتر خدمات ارتباطي کشور گفت: اطلاع رساني و توزيع اقلام انتخاباتي دردفاترخدمات ارتباطي بلامانع است .

زهير طيب، در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبري موبنا اظهار داشت: مطابق مواد 68 تا 70 قانون انتخابات، اطلاع رساني تبليغات انتخاباتي در دفاترخدمات ارتباطي مجاز است.
 وي با اشاره به مواد 68 تا 70 قانون انتخابات رياست جمهوري گفت: به دليل اينکه دفاتر خدمات ارتباطي، زير مجموعه بخش غير دولتي است و بر اساس قانون، اين صنف نيزمانند ساير اصناف مي تواند در فعاليتهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري مشارکت  کنند.
به گفته وي طبق ماده 70قانون انتخابات رياست جمهوري، چنانچه افرادآگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي كه درمحل هاي مجاز الصاق شده در زمان قانوني از بين ببرند، مرتكب به جرم شده اند.
 117/20